Prot. Nr 3/2011

 

FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISK FÖRENING

 

 

 

Protokoll vid årsstämma i Falkenbergs Bouleallians 14 mars 2011; §§ 25-42

 

 

 

Parentation över avlidna medlemmar hölls före mötets öppnande.

 

§ 25 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

 

§ 26 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Se närvarolista, Bilaga 1.

 

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns. 

 

§ 28 Val av ordförande vid stämman

Som ordförande för mötet väljs Kjell Berglund.

 

§ 29 Val av sekreterare vid stämman

Som sekreterare väljs Tora Davidsson.

 

§ 30 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Som protokolljusterare tillika rösträknare väljs Kajsa Albrektsson och Sune Johansson.

 

§ 31 Fråga om stämman är utlyst enligt stadgarna

Kallelse till årsstämman anses ha skett enligt stadgarna.

 

§ 32 Styrelsens årsredovisning

Ove Johansson föredrar verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, Bilaga 2.

 

§ 33 Revisorernas berättelse

Håkan Medin föredrar revisorernas berättelse, Bilaga 3.

 

§ 34 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

MayBritt Persson föredrar balans- och resultaträkning.

Balans- och resultaträkning godkänns av stämman och fastställs, Bilaga 4 – 5.

 

§ 35 Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutar att vinsten skall balanseras i ny räkning.

 

§ 36 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 37 Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutar att inga arvoden till styrelse eller revisorer skall utgå.

 

§ 38 Fastställande av medlemsavgift för 2011/2012

Stämman beslutar om oförändrad medlemsavgift, 50 kr, för 2011/2012.

 

§ 39 Budget för verksamhetsåret 2011

MayBritt Persson föredrar budgetförslag för 2011, Bilaga 6.

Stämman antar framlagt budgetförslag för 2011.

 

§ 40 Valärenden:

Till ordförande för ett år väljs Ove Johansson.

 

Till kassör efter MayBritt Persson väljs på två år Mats Thulin.

 

Kvarstående ledamot som väljs på ytterligare två år;

Gunnar Gustavsson

 

Till fyllnadsval på ett år efter Jan-Ove Forsell föreslog valberedningen Gösta Svensson.

Stämman utsåg

Gösta Svensson som ledamot i ett år.

 

Till nyval efter Ibbe Borssén, Gert-Erik Vänestål,  och Tora Davidsson föreslog valberedningen Kerstin Eklund, Gunvor Carlsson och Kjell Berglund.

Stämman utsåg

Kerstin Eklund, Gunvor Carlsson och Kjell Berglund som ledamöter i två år.

 

Kvarstående ledamöter, valda på två år;

Elvy Nilsson

Mette Andersson

Bertil Skogh

Claes Eriksson

 

Som styrelsesuppleanter för två år föreslogs Britt Lingårdsson och Assar Johansson.

Som styrelsesuppleanter för två år valdes Britt Lingårdsson och Assar Johansson.

 

Som revisor för ett år väljs Christer Johansson.

Som revisor för två år väljs Håkan Medin.

 

Som revisorssuppleant för ett år väljs Anna-Lena Johansson.

 

Som valberedning väljs Laila Bengtsson, Ola Stenbrink och Sture Störby, som är sammankallande.

 

§ 41 Behandling av inlämnade motioner

Motion har inlämnats av Ola Stenbrink om förändringar i serieupplägget för både sommar- och vinterserien, Bilaga 7.

Efter begärd votering av Ola Stenbrink avslogs motionen med 49 nejröster mot 29 jaröster.

 

§ 42 Stämman avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för visat intresse.

 

Avgående kassören MayBritt Persson, samt styrelseledamöterna Ibbe Borssén, Gert-Erik Vänestål, Jan-Ove Forsell och Tora Davidsson avtackas med blommor.

 

Var sin ros utdelades till vinnande laget i vinterns första serie, SPF Getingarna. Var sin ros utdelades likaså till vinnande laget i andra serien, Hjärt och Lung Röd och till vinnarna i tredje serien, Tullbron Laxen.

 

Vid protokollet:                                                              Justeras:

                                           

 

 

Tora Davidsson                                        Sune Johansson                  Kajsa Albrektsson                                                         

 

 

FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISK FÖRENING

  

Medlemsmöte efter ordinarie årsstämma i Falkenbergs Bouleallians 14 mars 2011

  

Mats Thulin, SPF, demonstrerade på en bildskärm den nyupplagda hemsidan och förklarade de olika funktionerna och möjligheterna att söka och även sprida information.

 

Ove Johansson informerade om olika tävlingsarrangemang under året och hade också ordnat ett ”skyltbord” med olika klotset, som finns att köpa till förmånligt pris, eftersom alliansens påslag endast är 80 kr. Andra attiraljer kan också inhandlas och han har också möjlighet att skaffa lillar med påtryckt namn för 15 kr. Ove har också kontakt med ett par elitspelare, Joakim Andersson och Jessika Johansson.

 

För närvarande får max 150 personer vistas i boulehallen och för att kunna överskrida det till 250 personer krävs vissa förändringar. Ove Johansson lämnade ordet till Leif Qvarford, Tullbron, som redogjorde för vilka kompletteringar som då fordras. Bl.a. måste finnas mer nödbelysning, (gäller även kafeterian och toaletterna), automatiskt brandlarm och likaså belysning utvändigt vid utgångarna. Krav på tillräckliga nödutgångar är redan tillgodosett. Ansökan ska vid tillstyrkan inlämnas till byggnadsnämnden. Kostnaden för det hela beräknas att gå till ca 40.000 kr. Stämman tillstyrkte att kompletteringarna ska utföras.

 

Listor på vilka som gått utbildning på hjärtstartern kommer att sättas upp och repetitionskurs och nybörjarkurs kommer att anordnas.

 

Bengt-Ove Nilsson, BK Veteranerna, slog fram en fråga om hur länge hallen räcker till på grund av medlemstillströmningen.

 

Karl-Gustav Bengtsson, SPF, undrade vem som har hand om klotförsäljningen och fick besked om att Ove Johansson och Romano Percat  sköter det hela.

 

Ove Johansson informerade, om att de företag, som sponsrar alliansen, ska få inbjudan till Öppet Hus med spel. Detta för att få fler personer att intressera sig för boulespel. Bengt Haraldsson, SPF, påminde dock om att SPF har träning på onsdagar till kl. 19.00.

  

 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras:                                                   

                                           

 

 

Tora Davidsson                                                                                    Ove Johansson