uteslutning med hänvisning till § 5
i alliansens stadgar

För att ingen oklarhet skall råda upprepas vad styrelsen för Falkenbergs Bouleallians – i § 118 – enhälligt beslutade vid sitt möte den 7 november. En paragraf som också justerades omedelbart.
 
Styrelsen beslutade att med omedelbar verkan utesluta samtliga medlemmar som tillhör Lejonen. Beslutet togs med hänvisning till § 5 i stadgarna för Falkenbergs Bouleallians.
 
Paragraf 5 i stadgarna för Falkenbergs Bouleallians lyder som följer:
 
Ӥ 5. Medlems skyldigheter
Den som antagits som medlem i Alliansen ska betala medlemsinsats med femtio kronor samt de avgifter som beslutats enligt § 6. 
Alliansen återbetalar inte några insatser eller avgifter. 
Medlem är inte ekonomiskt ansvarig för Alliansens åtaganden. 
Medlem ska aktivt verka för boulespelets utveckling bland Alliansens medlemmar samt ska efter förmåga genom egen arbetsinsats medverka i driften och underhållet av bouleanläggningen. 
Medlem som inte följer Alliansens stadgar och övriga av Alliansen uppställda regler eller på annat sätt uppträder så att Alliansen eller annan medlem lider skada kan, genom beslut
av styrelsen, uteslutas ur Alliansen.”

svar från alliansens styrelse, på en Debattartikel i Hallands nyheter

svar på insändare i hn

mera om  "lejonen"

ändrat beslut
vid ett extra styrelsemöte
den 13 december 2022

Samtliga medlemmar i Lejonen, har - efter ett tidigare meddelat styrelsebeslut - uteslutits ur Falkenbergs Bouleallians, genom sin vägran att medverka till att Lejonens hallvärdskap fullföljts i år. Det har från Lejonens sida klargjorts att klubben inte heller i framtiden kommer att följa Alliansens stadgar och genomföra något hallvärdskap.
Ingen medlem i Lejonen äger tillträde till boulehallen från och med den 1 januari 2023.
Emellertid är det uppenbart för styrelsen, att Lejonens vägran att fullfölja sitt hallvärdskap drivits av en person, Åke Welin. Av den anledning har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt uteslutningsbeslut för de medlemmar, som - med undantag av Åke Welin - vill fortsätta att spela boule. Detta under förutsättning att de förbinder sig att följa Boulealliansens stadgar framgent.
De medlemmar som vill anta detta erbjudande får ansluta till någon av Boulealliansens övriga sammanslutningar, eftersom styrelsen inte längre accepterar någon sammanslutning som heter Lejonen.
Falkenbergs Bouleallians // Styrelsen