Stämmoprotokoll 2010-03-25

                      Prot. Nr 3/2010

 

FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISK FÖRENING

  

Protokoll vid årsstämma i Falkenbergs Bouleallians 25 mars 2010; §§ 19-41

   

Parentation över avlidna medlemmar hölls före mötets öppnande.

 

§ 19 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

 

§ 20 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Se närvarolista, Bilaga 1.

 

§ 21 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. 

 

§ 22 Val av ordförande för stämman

Som ordförande för mötet väljs Kjell Berglund.

 

§ 23 Val av protokollförare

Som protokollförare väljs Tora Davidsson.

 

§ 24 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Som justeringsmän tillika rösträknare väljs Bengt-Göran Nilsson och Sune Johansson.

 

§ 25 Frågan om kallelse till årsstämman behörigen skett

Kallelse till årsstämman anses behörigen ha skett.

 

§ 26 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Sture Störby föredrar verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, Bilaga 2.

 

§ 27 Ekonomisk rapport för 2009 och budget för 2010

Torgny Andersson föredrar i tillämpliga delar balansräkning och resultaträkning. Lennart Persson föredrar budgetförslag för 2010, Bilaga 3 – 5.

 

§ 28 Föredragning av revisorernas berättelse

Arnold Engelsson föredrar revisorernas berättelse, Bilaga 6

 

§ 29 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningar godkänns av stämman och fastställs.

 

§ 30 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 31 Frågan om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutar att vinsten skall balanseras i ny räkning.

 

§ 32 Budget för 2010

Stämman antar framlagt budgetförslag för 2010.

§ 33 Beslut om stadgeändring. Ändringen godkänd årsstämman 2009

Stämman beslutar om ändring av stadgarna enligt styrelsens förslag, Bilaga 7

 

§ 34 Beslut om medlemsavgift

Beslöts att höja medlemsavgiften från kr 20:- till kr 50:-.

 

§ 35 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordförande för ett år väljs Ove Johansson.

 

Kvarstående ledamot som väljs på ytterligare två år;

Jan-Ove Forsell

 

Till nyval efter Iréne Pettersson, Torgny Andersson, Lennart Larsson och Romano Percat föreslog valberedningen Elvy Nilsson, Mette Andersson, Bertil Skogh och Claes Eriksson.

Stämman utsåg

Elvy Nilsson, Mette Andersson, Bertil Skogh och Claes Eriksson som ledamöter i två år.

 

Kvarstående ledamöter, valda på två år;

May-Britt Persson kassör

Ibbe Borssén

Gert-Erik Vänestål

Gunnar Gustavsson

Tora Davidsson

 

Som styrelsesuppleanter för ett år föreslogs Kjell Berglund, Assar Johansson och Ingemar Johansson.

Som styrelsesuppleanter för ett år valdes Kjell Berglund och Assar Johansson.

 

§ 36 Val av revisorer för ett år

Som revisor för ett år väljs Christer Johansson.

Som revisor för ett år väljs Håkan Medin.

 

§ 37 Val av revisorssuppleant för ett år

Som revisorssuppleant för ett år väljs Anna-Lena Johansson.

 

§ 38 Val av valberedning

Som valberedning väljs

Laila Bengtsson

Sture Störby, som är sammankallande.

 

§ 39 Inkomna motioner och övriga frågor

Inga motioner har inkommit till stämman.

 

§ 40 Boulealliansens 10-årsjubileum

Boulealliansens 10-årsjubileum uppmärksammas genom en historik, Bilaga 8, skriven av Gert-Erik Vänestål. Följande initiativtagare omnämndes: Gert Sibelius, Sune Johansson, Sonja Rydström, Bror Johansson, Sonia Nilsson, Karl-Erik Andersson, Rolf Johansson, Rolf Nilsson, Gunnar Engelbrektsson, Birgitta Arvidsson, Arne Pettersson, Arthur Johansson, Kjell Berglund och Arne Svensson. De närvarande av dessa förärades varsin ros.

 

§ 41 Stämman avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för visat intresse.

 

 

Avgående ordföranden Sture Störby, samt styrelseledamöterna Iréne Pettersson, Lennart Larsson, Torgny Andersson och Romano Percat avtackas med blommor.

 

Charles West, Hjärt o Lung,  vann 2009 års singelpris i Alliansmästerskapet och föräras en vas i glas.

 

Elna och Stig Johansson, Hjärt o Lung, vann 2009 års pris mixed dubbel i Alliansmästerskapet och föräras en vas i glas.

 

 

 

Vid protokollet:  

 

Tora Davidsson

 

                                            Justeras:                                     

 

Sune Johansson               Bengt-Göran Nilsson