Protokoll nr 7, styrelsemöte 2012-08-08, paragraf 70 - 79

 

Närvarande 10(* = ej närvarande)

Kjell Berglund, ordförande

Mats Thulin, kassör

Gunvor Carlsson

Elvy Nilsson

Gunnar Gustavsson

KG Bengtsson

Ronny Grundell *

Lennart Henriksson

Birger Svenzén *

Ann Marie Wersäll

Björn Lindell

Birgitta Karlsson, suppleant

Britt Lingårdsson, suppleant *

 

§ 70 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 71 Fastställande av dagordning

Den upprättade dagordningen godkänns.

 

§ 72 Godkännande av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 6/2012 godkänns.

 

§ 73 Inkomna och utgående skrivelser

Inga

 

§ 74 Rapporter

a. AU

AU har haft möte 12-06-21. Anteckningar från mötet redovisas och delges de närvarande. Samtliga punkter utom två (Utökning banor resp Kommunbidrag) avhandlas och redovisas nedan.

b. Ekonomi

Mats Thulin redogjorde för resultat, ställning och prognos per 2012-07-31 bilaga 1. Årets resultat bedöms bli lägre än prognosen. ./.

Beslutas att nytt kassaregister ska inköpas till serveringen för att bl a förenkla

för hallvärdarna.

Beslutas att övergå till e-bokföring hos Sparbanken omgående och därmed

säga upp avtalet med Falkenbergs Kontortjänst.

Underlag och motiv för ovanstående beslut framgår av bifogad PM bilaga 2. ./.

Beslutas att klotlagret säljs till Ove Johansson för inköpspris utan kredit. Byrån och lokaldisposition för denna klenod ingår. Medges annonsering på ev hemsidan för rimlig kostnad.

c. Medlemsregister

Elvy Nilsson anmälde att det totala antalet medlemmar är 613 personer.

  Alla klubbar/föreningar har fått underlag för kontroll av sina medlemslistor och riktiga adresser.

d. Hallunderhåll

 Vi har ännu inte fått bygglov för utbyggnaden. Möte med representant för byggnadsnämnden är planerat till 14/8 för att komma fram till en bra lösning.

 Bänkar och trummor m m är rengjorda och reparerade.

e. Banunderhåll

 Grus är inköpt och ska påföras efterhand.

 Utökning av cykelparkering är på gång.

 Påminns bankommitten att bevattningsanläggningen i hallen ska förbättras.

e. Seriekommittén

 Slutspelet i sommarserien pågår. I övrigt inget.

f. Lotteri och fest

  Lotterierna fungerar och fn ligger vi på ca 8000:- plus.

 Serie- och festkommitten ska samverka om vad som ska hända efter sommarseriens slut

 - prisfest.

g. Uthyrning

 Det har varit en del uthyrning och det har fungerat bra. Dock var uthyrning och 10:a spel   samtidigt inte så lyckat.

h. Reklam och sponsring

 Verksamheten intensifieras och tar ny fart när hösten närmar sig.

i. Servering och hallvärdar

 Nytt kassaregister se § 74 b.

 Försäljning vid större tävlingar. Alliansen ska sköta all servering och mat. Lotterier av                arrangerande klubb/förening. Banhyra tas således inte ut från utomstående spelare. Varje klubb/förening har rätt till 1 vänskapsutbyte/år utan banhyra för besökande.

 Beslutas att prisnivån i kafeterian bibehålls tv.

 Glassförsäljningen beslutas fortsätta enl gällande rutiner med de brister dessa har.

 

§ 75 Tid för Extra stämma.

Beslutas att Extrastämman i höst blir onsdag 26/9 kl 1800. Kallelse utsänds ihop med fakturor för nästa års medlemsavgifter.

 

§ 76 Alliansens hemsida

Olika förslag undersöks. En särskild arbetsgrupp ska mötas 23/8 och

arbeta vidare.

 

§ 77 Övriga frågor

Kurser i HLR (hjärtlungräddning) ska fortsätta. Styrelsen har kontaktat Rita Ewesson och Sonja Eriksson som är ansvariga för fortlöpande utbildning.

 

Beslutas att Klubbar/föreningar får ha "öppethus" för att marknadsföra boulespelet. Lämplig tidpunkter väljs när annan verksamhet inte störs.

 

Vid fester och större tävlingar blir sopberget större än sopkärlen. Beslutas att arrangerande klubb/förening eller hyresgäst ska själva frakta bort sina sopor. Behövs extra tömning ska vederbörande debiteras kostnaderna för detta.

 

§ 78 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är onsdag 2012-11-14 kl 0900 i Boulehallen.

 

§ 79 Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet                                       Justeras

Björn Lindell                                          Kjell Berglund