Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening

 

Protokoll nr 5, styrelsemöte 2012-04-18, paragraf 47 - 59

 

Närvarande 12 (* = ej närvarande)

Kjell Berglund, ordförande

Mats Thulin, kassör

Gunvor Carlsson

Elvy Nilsson

Gunnar Gustavsson

KG Bengtsson

Ronny Grundell

Lennart Henriksson

Birger Svenzén

Ann Marie Wersäll

Björn Lindell

Birgitta Karlsson, suppleant

Britt Lingårdsson, suppleant *

 

§ 47 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 48 Förslag till dagordning

Den upprättade dagordningen godkänns.

 

§ 49 Godkännande av föregående styrelseprotokoll

Föregående protokoll 4/2012 godkänns, med tillägget att § 40 h. avser obetald reklam på ekplattan.

 

§ 50 Kompletterande förslag till uppgifter för styrelsen

1) Beslutas att Kjell Berglund och Romano Percat sköter klotförsäljningen från 2012-04-18 (jmf § 52)

2) Beslutas att Gunnar Gustavsson övertar uppgiften som sammankallande i Seriekommittén. Ersättare utses inte i stället för Ronny Grundell (jmf § 52).

 

§ 51 Utbyggnad av serveringen

Offertinhämtning är påbörjad. Byggnadstillstånd är inte klart. Beslutas att byggnadsstart bör ske till hösten (okt-12) bl a för att inte störa sommarspelet.

 

§ 52 Inkomna skrivelser

1) Ove Johansson avsäger sig uppdrag i Boulealliansen 2012-03-31.

2) Ronny Grundell avsäger sig uppdraget som sammankallande i Seriekommittén.

3) Mats Thulin avsäger sig av medicinska skäl uppdragen i Fastighetskommittén och i kommittén Servering och hallvärdar.

Han avsäger sig också uppgiften att sköta Alliansens hemsida.

Beslut framgår av § 53 i) och § 56

 

§ 53 Rapporter

a. Ekonomi

Mats Thulin redogjorde för resultat, ställning och prognos per 2012-04-11 bilaga 1. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående. ./.

Möjlighet finns att amortera ner ett lån på 651 000:- kr i samband med omskrivning av lånet.

Beslutas att amortera 500 000:- kr vid omskrivningen av lånet.

 

b. Medlemsregister

Elvy Nilsson anmälde att det totala antalet medlemmar är 614 personer.

 

c. Hallunderhåll

Städdag för hallen är fastställd till lördag 12-04-21 kl 0900. Kallelse och uppgifter är anslagna och delgivna alla föreningar.

 

d. Banunderhåll

Bankommitténs sammansättning redovisas.

Kjell Berglund, sammankallande, Birger Swenzén, bitr, Bengt-Göran Nilsson, Pet,

Kurt Larsson, Vet, Ingvar Albrektsson, Tull, Ebbe Andersson, HjLu.

Bankommittén har uppdrag att förbättra bevattningsanordningarna så att det

blir lättare och snabbare att vattna banorna. Klart till hösten.

 

e. Seriekommittén

Sommarserien börjar fredag 20/4. 19 lag anmälda och fördela i två grupper

och spelas enligt genomförd vintermodell. Serien avslutas 29/9.

Seriekommitténs sammansättning redovisas.

Gunnar Gustavsson, Lej, sammankallande, Torsten Davidsson ,Tull,

Rigmor Svensson, Tull, Ingela Waldén, HjLu

 

f. Lotteri och fest

50 personer deltog i prisfesten 31/3 efter Vinterserien.

Lotteri- och festkommitténs sammansättning redovisas.

Gunvor Carlsson sammankallande, Birgitta Karlsson, fler ledamöter redovisas

vid nästa möte,

Beslutas att ändra föregående beslut enligt § 40 f p2. Nytt beslut innebär

att det ska vara 1 lotteri per månad enligt ett rullande schema för föreningar och klubbar. Lotteri- och festkommittén upprättar schema samt informerar och delger alla berörda.

 

g. Uthyrning

Seriekommitténs sammansättning redovisas.

Gunnar Gustavsson, Lej, sammankallande, Björn Lindell, bitr.

Vikten av att sköta uthyrningar på rätt sätt diskuteras. Hur det ska göras

står i "Hallvärdspärmen". Uthyrningsjournal ska föras av hallvärden inte av

den "hyrande".

Alla måste vinnlägga sig om att läsa på i pärmen vid pågång som hallvärd och att också lämna över till nästa pågående, särskilt vid byte av ansvarig förening.

Beslutas att omsorgsverksamhetens ungdomar spelar i hallen utan kostnad onsdagen 12-05-23 från kl 1700.

 

h. Reklam och sponsring

Reklam och sponsringskommittén redovisas.

KG Bengtsson, sammankallande, Gunvor Carlsson, bitr.

Redovisas att alla sponsorer har betalt för sina skyltar. Det finns plats för fler och alla ombeds delta i sökandet efter fler sponsorer.

 

i. Servering och hallvärdar

Beslutas att Lennart Henriksson blir ny sammankallande efter Mats Thulin som avsagt sig detta uppdrag.

Servering och hallvärdskommittén består fn av enbart Lennart Henriksson.

 

§ 54 Extra föreningsstämma

Redovisas Samrådsgruppens resultat efter granskning av styrelsens förslag till stadgeändringar. Efter att § 3 har kompletterats med att föreningen även ska "bedriva korttidsuthyrning" är Samrådsgruppen nöjd med styrelsens förslag till stadgar.

Beslutas att extra föreningsstämma ska hållas måndag 12-06-11 kl 1800 och att den ska omfatta två huvudpunkter

Stadgeändringar Överföring av medlemsinsatser till reservfonden

Beslutas att AU ska ordna ett sammanträffande med Lennart Persson för

granskning av förslag till stadgeändringar.

 

§ 55 Bovieraspelen

Ordföranden informerar om Bovieraspelen, en sponsrad tävling för alliansmedlemmar enligt 10:anmodellen. Den spelas söndag 29/4.

Anslag finns i hallen.

 

§ 56 Föreningens hemsida

Beslutas att styrelsen ska söka efter en efterträdare till Mats Thulin som redaktör och ansvarig för förenings hemsida.

 

§ 57 Föreningens logga

Beslutas att den logga som används på hemsidan ska bearbetas så att den gör sig tillräckligt bra både i färg respektive i svart/vitt. Ronny Grundell gör detta och kommer med förslag till styrelsen.

 

§ 58 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är onsdag 23/5 kl 0900 i Boulehallen.

 

§ 59 Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                          Justeras

Björn Lindell                             Kjell Berglund