Styrelse 2011-04-04

                                                                                                                                                                                                      

            Prot.nr 5/2011

 

                        

                         FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISK FÖRENING

 

                         Protokoll fört vid styrelsesmöte den 4 april 2011, paragraf 54 – 64

 

                         Närvarande:

                         Ove Johansson, ordf.                                                      Kjell Berglund

                         Gunvor Carlsson, sekr.                                                   Gösta Svensson

                         Mats Thulin, kassör                                                        Mette Andersson

                         Elvy Nilssson                                                                  Kerstin Ekklund                               

                         Gunnar Gustavsson                                                        Claes Eriksson

                         Bertil Skogh                                                                    Assar Johansson, suppleant

                        

                         Britt Lingårdsson var ej närvarande.

 

§ 54                 Mötets öppnande

                         Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 55                 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

                         Dagordningen godkändes med tillägg av städdag, vilket tas upp under punkt 9, övriga frågor.

 

§ 56                 Godkännande av föregående mötesprotokoll

                         Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

§ 57                 Inkomna och utgående skrivelser

                         Skrivelse från Föreningen Falken Petanque har inkommit med en förfrågan till Alliansen om möjlighet att erhålla procent på omsättningen i cafeterian vid tävlingar som anordnas av FFP.

                         Styrelsen beslutade att inte tillmötesgå deras önskemål men det som är utöver cafeterian -  korvförsäljning mm - skall kunna skötas av FFP och föreningen ska då få ta hand om eventuell vinst samt att de använder  lokalerna kostnadsfritt.

                         Produktkatalog samt prislista från Sia Glass har inkommit.   

 

§ 58                 Rapporter från

 

                         a. Ekonomi

                         Mats lämnade resultatrapport för årets 3 första månader. Hittills i år ligger resultatet med en vinst på ca 40 000:- att jämföra med ca 100 000:- för hela 2010.

                         Mats har varit i kontakt med banken för att diskutera möjligheten till bättre avkastning på våra inlåningskonton.

Beslutades att öppna ett placeringskonto, ränta f.n. 1,6%, samt ett fasträntekonto med bindningstid 3 mån, räntesats f.n. 2,7%. Au skall besluta om omplacering till nytt fasträntekonto vid löptidens slut.

 

b. Medlemsregister

Elvy rapporterade att samtliga medlemmar, 573 st, nu har betalat in sin avgift till alliansen.

Gamla medlemsregister kommer Elvy att gå igenom och bedöma om de ska sparas för eftervärlden. 

 

c. Hallunderhåll

Inget att tillföra för närvarande.

                                                                                                                                                                                                          

     

d.  Banunderhåll

                         Det finns planer på att göra i ordning innebanorna i sommar.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Det framkom synpunkter på att ta ner några tallar för att det ska vara lättare att hålla i ordning banorna utomhus. Bankommittén tar kontakt med Parkförvaltningen för att diskutera detta.

Beslutades att bankommittén får disponera 10 000 kronor för sitt arbete.

 

                         e. Seriekommittén

                         Kjell redogjorde för kommande seriespel. Start den 29 april och med avslutning den 23 september.

 

                         f. Tävlingar

                         Tjugan  ägde rum den 25/3 med 65 deltagare och genomfördes med gott resultat.

                         Nästa tävling, singelspel, den 8-9 april och nytt tjugaspel den 25 april.

 

                         g. Lotteri och fest

                         Hjärt- och Lung anordnar lotteri vid starten utomhus. Medlemmarna skänker i vanlig ordning ät- och drickbara vinster.

                         Inga fester är för närvarande inplanerade.

 

                         h. Uthyrning

                         Uthyrningen har minskat den senaste tiden. 

 

                         i. Reklam och sponsring

                         Inget att rapportera för närvarande.

 

                         j. Servering och hallvärdar

                         Flyter på och fungerar bra. 

 

                         k. Tian

                         Rullar på i vanlig ordning.

 

                         l. Öppet hus

                         Öppet hus hade 3 besökare senaste gången.

 

                         m. Försäljning av klot mm

                         Klotförsäljningen har ökat och lagret behöver nu fyllas på. 

 

§ 59                 Attestordning

                         Belopp över 2 000:- attesteras av ordförande, belopp under 2 000:-

                         av kassören.

                         Styrelsen beslutade att även vice ordförande har rätt att attestera belopp över 2 000:-

 

§ 60                 Respektive styrelseledamots ansvarsområde

 

                         Ekonomi

                         Mats Thulin

 

                         Medlemsregister

                         Elvy Nilsson

 

                         Fastighetskommitté

                         Leif Qvarford, sammankallande, Claes Eriksson, Gert-Erik Carlsson, Sven-Arne Stensson, Romano Percat.

 

                         Bankommitté

                        

Ebbe Andersson, sammankallande, Kurt Larsson, Bengt-Göran Nilsson, Bertil Skogh, Stig Johansson,  Kurt Svensson.

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                

                         Serie- och tävlingskommitté

                         Kjell Berglund, sammankallande, Torsten Davidsson, Gunnar Gustavsson, Ove Johansson.

 

                         Lotteri- och festkommitté

                         Mette Andersson, Ingrid Nilsson, Bibbi Störby + 2 personer som ska utses som ersättare för Marianne Hermansson och Maj-Britt Persson.

 

                         Reklam och sponsring

                         Gösta Svensson, sammankallande, Kerstin Eklund, Assar Johansson.

 

                         Uthyrning

                         Gunnar Gustavsson, Sture Störby.

 

                         Servering och hallvärdar

                         Mats Thulin och Kerstin Eklund.

 

                         Försäljning av klot mm

                         Ove Johansson.

 

                         Öppet hus

                         Kjell Berglund, Ove Johansson.

 

§ 61                 Hemsidan

                         Mats redogjorde för hemsidan, som han fick en eloge för. Till dags dato har den besökts av 534 unika besökare som har bläddrat bland 4 664 sidor.

                         För att och få fram nya idéer till hemsidan, utsågs Mats, Kjell och Bertil som tillsammans ska bilda en ”styrgrupp”. Ytterligare en person kommer att utses till detta uppdrag.

                         Frågan hur informationen som finns på hemsidan ska nå ut till de personer som inte har tillgång till dator diskuterades. Mette kom med förslag på ett månadsblad till anslagstavlan.

                         Ordförande och lagledare i respektive förening bör informera sina medlemmar  om det som är aktuellt.

 

§ 62                 Övriga frågor

                         Städdag äger rum den 15/4 kl 9.00. Fastighets- och bankommitté organiserar detta.

                         Mette föreslog att papperskorgar ska sättas upp vid utebanorna.

                         De som använder skateboardbanan får lov att använda våra toaletter och även hämta vatten.

                         Bertil föreslog att styrelsen och de olika kommittéernas ledamöter ska träffas och diskutera bouleverksamheten i Falkenberg. Datum för träffen bestämdes till den 27/4 kl 19:00.

                         Styrelsen beslutade att hålla hallen stängd 22-24 april. Inget tiaspel på påskdagen.

                         Information om detta kommer att sättas upp på anslagstavlan och vid ingången.

 

§ 63                 Nästa möte

                         Nästa möte bestämdes till den 27/4 efter träffen med kommittéernas ledamöter.

 

§ 64                 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet                                                                   Justeras

 

 

 

Gunvor Carlsson                                                                Ove Johansson