Styrelse 2011-03-18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prot.nr 4/2011

 

 

            FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISKA FÖRENING  

 

                 Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte den 18 mars  2011, §§ 43 - 53 

 

             Närvarande:

                 Ove Johansson, ordf.                                                        Bertil Skogh

                 Gunvor Carlsson, sekr.                                                     Kerstin Eklund

                 Mats Thulin, kassör                                                           Gunnar Gustavsson

                 Claes Eriksson                                                                    Kjell Berglund

                                                                                      

Mette Andersson, Britt Lingårdsson, Assar Johansson, Gösta Svensson, Elvy Nilsson, var ej närvarande vid mötet.

 

§ 43          Mötets öppnande

                  Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 44          Kort presentation

                  Samtliga närvarande styrelsemedlemmar gjorde en kort presentation av sig själva.

 

§ 45          Val av sekreterare för mötet

                  Gunvor Carlsson valdes till sekreterare för mötet.

 

§ 46           Val av protokolljusterare

                   Ordförande, Ove Johansson, valdes till protokollsjusterare.

 

§ 47            Konstituering:

 

                   a. Vice ordförande

                        Som vice ordförande valdes Bertil Skogh.

                            

                    b. Sekreterare

                        Som sekreterare valdes Gunvor Carlsson.

 

§ 48             Val av au

                     Ordförande, kassör och sekreterare  valdes till att ingå i au.

 

§ 49             Firmatecknare

Som firmatecknare utsågs Ove Johansson, Mats Thulin och Gunvor Carlsson, två i förening. Ove Johansson och Mats Thulin utsågs att var för sig teckna föreningens bankkonton.

 

§ 50             Åtgärder för tillstånd att vara 250 personer i hallen. 

                     Angående den utökade belysningen som krävs för tillstånd, har offert inkommit från      Elaffären i Vinberg,

                     16 700:- + moms. Dessutom behöver ett larm installeras, total beräknad kostnad, belysning + larm

                     ca 40 000:-. Medlemmar i alliansen bidrar med eget arbete för att hålla nere kostnaden.

                     Arbetet ska vara färdigt till höststarten inomhus.

                     Styrelsen beslutade att anta offerten från  Elaffären i Vinberg samt starta ombyggnaden.

 

§ 51             Övrig frågor

                     Ove anser att varje styrelseledamot ska ha ett eget ansvarsområde.

                     Beslut hur det ska fördelas tas på ett senare möte.                    

                                                                       

                      Bertil föreslog att varje kommitté ska ha regelbundna möten, förslagsvis en gång per kvartal.

                      Beslut angående kommittéer tas på ett senare möte.

 

§ 52              Nästa möte

                      Nästa möte äger rum den 4 april 2011 kl 09.00.

 

§ 53               Sammanträdet avslutning

                      Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

                      Vid protokollet                                                                Justeras

 

 

 

                       Gunvor Carlsson                                                            Ove Johansson