Styrelse 2011-03-07

                                                                                                                                  Prot.Nr 2/2011

 

FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISK FÖRENING

 

Protokoll vid styrelsemöte den 7 mars 2011; §§ 14-24

 

 

NÄRVARANDE:

Ove Johansson, ordf.        

Tora Davidsson, sekr.

May-Britt Persson, kassör                                                                                  

Ibbe Borssén

Claes Eriksson 

Gunnar Gustavsson

Elvy Nilsson 

Bertil Skogh                                                                                        

Assar Johansson

Kjell Berglund 

                                           

Det antecknas, att Mette Andersson och Gert-Erik Vänestål ej var närvarande.

 

§ 14 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 15 Godkännande av dagordning och anmälning av övriga frågor 

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

 

§ 16 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

§ 17 Inkomna och utgående skrivelser

Elvy har inlämnat en skrivelse, där hon önskar lämna uppdraget i seriekommittén.

 

§ 18 Rapporter från

 

a Ekonomi

May-Britt lämnade en ekonomisk rapport för perioden fram till årsskiftet 2010, varav framgick, att alliansen efter avskrivningar och bokslutsdispositioner har en vinst med 101.115 kr. Avsikten är, att under året försöka lösa lånet på 686.000 kr, vilket baserades på byggnadskreditivet. Kafeterian har under året, efter beräknade kostnader för el, vatten, reparationer och förbrukningsartiklar, gett en vinst på 98.000 kr.  För övrigt hänvisas till bifogad redogörelse.

 

b Medlemsregister

Elvy rapporterar att alliansen nu har 573 medlemmar. Nya medlemmar har tillkommit med 71 och ca 50 har utgått. Hittills har 51 st. betalat enbart medlemsavgiften, 50 kr.

  

c Hallunderhåll

Bertil hade inget nytt att rapportera angående banorna. Kjell meddelar, att han tänker köra podiet med tillhörande bord till soptippen, eftersom de inte längre står kvar på den avsedda platsen.

Beslöts att storstädning både ute och inne ska äga rum den 15 april kl. 9.00.

 

d Banunderhåll

Se punkt c

 

e Seriekommittén

   Seriekommittén hade den 4 mars möte med lagledarna. Sommarserien startar den 29 april och avslutas den 23 september. Troligen kommer 19 lag att deltaga, som då uppdelas i två serier. Kvalificeringen utgår från förra årets sommarserie. Uppehåll kommer att göras för midsommarafton, SM vecka 30 och 30 augusti för Ölandsspelen. Spel äger rum på fredag förmiddagar och lagen möts två gånger. Varje lag betalar 100 kr. Enligt Kjell kom mötet också överens, om att två spelare vid behov kan avlösa varandra och gälla som en. Denna möjlighet kommer finnas för spelare, som på grund av trötthet kanske inte orkar fyra matcher, men ändå gärna vill deltaga i seriespelet.

 

f Tävlingar

Petanque anordnade en tävling i trippel den 20 februari.

 

g Lotteri och fest

Bk Veteranerna skänkte priser till lotteriet den 25 februari och sålde 300 lotter.

 

h Uthyrning

   Antalet uthyrningar har börjat öka igen. May-Britt poängterar, att namn på ansvarig hyresgäst samt namn på beställningsmottagaren måste noteras i almanackan. Ifyllt faktureringsunderlag måste lämnas till kassören, om inte hyran betalas kontant.  

 

i  Reklam och sponsring

   Enligt Ibbe är Nord Design Kök och Centraloptik klara som sponsorer. Reklamskyltar från BS Glas o Aluminium samt från Comfort Vinbergs Rör har försvunnit och inte återfunnits, varför alliansen  måste ersätta dem.

  

j  Servering och hallvärdar

May-Britt meddelar, att Hanna har slutat, men att det för övrigt flyter på.

   Kassaapparaten är lite känslig, varför medlemmarna vid fester uppmanas att lägga över en handduk för att undvika spill i den.         

 

k Tian

Tian rullar på och har haft många deltagare i vinter.

 

l  Öppet hus

Öppet hus på onsdagskvällarna har lockat en del intresserade och fortsätter tills vidare. Längre fram kommer förmodligen inbjudningsbrev att skickas ut till de företag, som sponsrar alliansen.

 

m Försäljning av klot med mera

   Enligt Ove ökar klotförsäljningen och ett tjugotal set har sålts detta året. Han kommer också att köpa hem andra sorters klot.

                     

§ 19 Hemsidan

Mats Thulin demonstrerade alliansens hemsida, som ska innehålla information för medlemmarna, klubbarna och andra intresserade. Mats kommer att hålla hemsidan aktuell, samt ta emot uppgifter från medlemmarna och sedan sköta om att det blir inlagt på ett bra sätt. Närmare information kommer att lämnas på årsmötet.

 

§ 20 Större arrangemang under 2011

Se bif.

 

§ 21 Årsstämman

Som beslutat äger årsstämman rum måndagen den 14 mars kl. 18.00. Ola Stenrink har lämnat in en motion om spelupplägget i seriespelet. Motionen kommer att tas upp på årsmötet och om den tillstyrks hänskjuts den vidare till seriekommittén.

 

 

§ 22 Övriga frågor

MayBritt meddelade, att hon kommer att sätta upp listor på respektive klubbs anslagstavla om vilka som har gått utbildning av hjärtstartern. Hon kommer också att sätta upp anmälningslistor för nya elever och för dem, som vill ha repetition.

 

§ 23 Nästa möte.

Beslöts att nästa möte blir ett konstituerande möte efter årsstämman.

 

§ 24 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras:

 

 

Tora Davidsson                                                                                    Ove Johansson