Styrelseprotokoll 2011-02-02

     

                                       Prot.Nr  1/2011

 

FALKENBERGS BOULEALLIANS EKONOMISK FÖRENING

 

Protokoll vid styrelsemöte den 2 feb. 2011; §§ 1-13

 

 

NÄRVARANDE:

Ove Johansson, ordf.

Tora Davidsson,  sekr                                                       .                                                      

MayBritt Persson, kassör                                               

Kjell Berglund

Bertil Skogh                                                                     

Claes Eriksson

Gunnar Gustavsson 

Gert-Erik Vänestål  

Elvy Nilsson                                                             

Ibbe Borssén

Assar Johansson

                                           

Det antecknas, att Mette Andersson ej var närvarande.

 

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2 Godkännande av dagordning och anmälning av övriga frågor 

Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes av Elvy, Kjell, Assar och Bertil.

 

§ 3 Adjungering av Mats Thulin

Styrelsen godkände Mats Thulin som adjungerad ledamot.

 

§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser

Inga skrivelser har inkommit eller utgått.

 

§ 6 Rapporter från

 

a Ekonomi

May-Britt lämnade en ekonomisk rapport för perioden fram till årsskiftet 2010, varav framgick, att alliansen efter beräknade avskrivningar gått med vinst med 148.780 kr. Bokföringen lämnas till revisor, som gör övriga bokslutsdispositioner. Driftskostnaderna var högre jämfört med 2009, bl.a. ökade kostnader för el och fjärrvärme. Föreningen har för närvarande god kassa, men utgifter för skatt, moms och omsättning av lån kommer i februari. Bundenheten av lånet på 686.000 kr upphör under mitten på nästa år och avsikten är att lösa det, om ekonomin så tillåter. För övrigt hänvisas till bifogad redogörelse.

 

b Medlemsregister

Elvy rapporterar att alliansen nu har 564 medlemmar. Nya medlemmar har tillkommit med 55 och ca 30 har utgått. Hittills har 51 st. betalat enbart medlemsavgiften, 50 kr. Högst medlemsantal har SPF med 113, följt av Hj o L med 72 och Tullbron med 71 stycken.

  

c Hallunderhåll

Bertil har fått en del klagomål om att banorna på fredagsmorgnarna har varit för blöta. Diskuterades om att vattna oftare, men i mindre kvantiteter. Konstaterades att användning av paraffin, alternativt salt, inte är någon bra lösning. En idé om att installera sprinklers väcktes också. Kjell fick i uppdrag att ta reda på vad andra bouleföreningar har för metoder.

 

d Banunderhåll

Se punkt c.

 

e Seriekommittén

Kjell meddelar, att fyra gånger återstår av seriespelet.

 

f Tävlingar

Allianstävlingen den 5 december vanns av Monica Dellnor och Ola Stenbrink.

Petanque anordnar en tävling i trippel den 20 februari.

 

g Lotteri och fest

Den 5 december sålde PRO 200 lotter under tävlingarna och alliansen 300 lotter under festen på kvällen. Under januari har sålts 400 lotter.

 

h Uthyrning

Anläggningen har varit mycket uthyrd i slutet på året, men, som väntat, är det mer stiltje vid denna tiden. Hallvärdarna får göra en bedömning, från fall till fall, hur mycket de måste ha uppsikt och kontroll på de sällskap som hyr.  

 

i  Reklam och sponsring

Reklamskyltar från BS Glas o Aluminium samt från Comfort Vinbergs Rör har försvunnit och efterlyses! Om dessa inte kommer tillrätta måste alliansen ersätta dem.

Enligt Ibbe kommer Nord Design Kök och Centraloptik att gå in som sponsorer. Kullens Skor, Hamnkrogen och Rejmes är också ev. på gång.

 

j  Servering och hallvärdar

May-Britt meddelar, att det flyter på, men att Marita arbetar halvtid och Gunilla f.n.är sjuk.

 

k Tian

Tian är populär och många deltar i spelet.

 

l  Öppet hus

Vid öppet hus på onsdagskvällarna har det kommit en del intresserade. Aktiviteten har annonserats i dagboken i Hallands Nyheter, men för att ge större effekt beslöts att istället skicka ut inbjudningsbrev till de företag, som sponsrar alliansen.

 

m Försäljning av klot med mera

Enligt Ove har femton klotset sålts under januari. Det fungerar bra och kloten säljs med minsta möjliga marginal.

                     

§ 7 Hemsida

Mats Thulin har gjort ett utkast till en hemsida för alliansen. Den är i första hand tänkt som information för medlemmarna och de olika klubbarna. Den går att studera på www.falkenbergsalliansen.se och om någon har någon synpunkt eller fråga så kontakta Ove eller Mats. Mats har tel. 035-51410, e-post mats@thulins.net. Hemsidan ska inte ersätta hemsidan på Facebook, utan är att betrakta som ett komplement. Den nya hemsidan kostar 149 kr per år.

 

§ 8 Samordning av större arrangemang under 2011

För att få mer samordning av olika tävlingar som man önskar anordna, bildas en kommitté, bestående av May-Britt, Kjell och Ove. Fler alternativa tävlingar ska ordnas och vid stora tävlingar kan det ev. bli flyttning av seriespelet.

 

§ 9 Sportlovet 2011 – måndagen den 21/2 till torsdagen den 24/2.

Under sportlovet är hallen öppen för intresserade skolungdomar under hela dagarna förutom vid lunchuppehåll. Då man kan anta att det kan räcka med att avsätta en bana för deras spel, bör det gå att bereda plats för dem. Hallvärdarna kan tjänstgöra som instruktörer.

 

§ 10 Årsstämma.

Beslöts att årsstämman ska äga rum måndagen den 14 mars kl. 18.00.

 

§ 11 Övriga frågor

Elvy ville att en förteckning skulle anslås på vilka som har gått kursen på hjärtstartern. May-Britt har de uppgifterna och skriver ut en lista för varje klubb.

Kjell tycker att det ska rensas på anslagstavlorna vad gäller gamla tackkort och andra inaktuella anslag.

Ingen reklam får ju förekomma och varje klubb sköter sin ”upprensning”.

Bertil påpekar att en av kaffebryggarna läcker och beslöts att anskaffa en ny. .

Priserna i kafeterian var uppe till diskussion.

Assar tog upp problem med podiet, då det inträffat olyckstillbud med fall och annat. Diskuterades också om en lämpligare placering, ev. längst ner i hallen och inte framför resultattavlorna. Beslöts, att använda det vid stora tävlingar och dessemellan placera det i förrådet.

 

§ 12 Nästa möte.

Beslöts att nästa möte ska äga rum måndagen den 7 mars kl. 9.00.

 

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras:

 

 

Tora Davidsson                                                                                    Ove Johansson